Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt J-DSGN Webdesign & Ontwikkeling (statutaire bedrijfsnaam: JG Design) aangeduid als J-DSGN en haar contractpartner als Opdrachtgever.
1.2 Onder “schriftelijk in kennis stellen” wordt uitsluitend verstaan: het per brief, e-mail of per fax in kennis stellen met eventueel een geldige, handgeschreven ondertekening.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en gebruiksovereenkomsten met J-DSGN, inzake het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede e-mail accounts en overige Internet diensten.
1.4 Een Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met J-DSGN heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per email of per telefax op te geven orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.5 J-DSGN voert de schriftelijk aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en weten uit, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.
1.6 Alle door J-DSGN gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een door J-DSGN gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. J-DSGN heeft het recht een aspirant Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.
1.7 Een overeenkomst geldt voor de duur van één jaar. Na deze periode wordt deze overeenkomst ieder jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever minimaal vier weken voor deze datum het contract schriftelijk opzegt.
1.8 Een opdracht kan worden teruggegeven indien sprake is van een gewichtige reden zoals een hevige verstoring van de relatie tussen J-DSGN en de Opdrachtgever. Hieraan zitten ontbindingskosten verbonden (zie art. Ontbinding).
1.9 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van J-DSGN zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld en prijzen worden exclusief 21 % BTW genoemd. De prijscouranten en prijsvermeldingen van J-DSGN zijn geen offerte.
2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever, behoudt J-DSGN zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal J-DSGN dit schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden J-DSGN slechts nadat deze schriftelijk door J-DSGN zijn bevestigd.
2.4 Inkoop- en andere voorwaarden van een Opdrachtgever worden door J-DSGN uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door J-DSGN worden aanvaard.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.
3.2 De diensten van J-DSGN worden verricht tegen de prijs die J-DSGN na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 4: Levering

4.1 Onder levering wordt hierna verstaan de toegang tot en de beschikbaarheid van de webservers van J-DSGN, alsmede het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites.
4.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
4.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij J-DSGN vinden, J-DSGN tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft J-DSGN het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. J-DSGN stelt van een dergelijk besluit de Opdrachtgever schriftelijk in kennis.
4.4 Klachten over of problemen met onze webservers dienen per e-mail gemeld te worden aan: info@J-DSGN.nl
4.5 De Opdrachtgever dient J-DSGN in de gelegenheid te stellen om problemen met de webservers binnen redelijke termijn te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel
4.4 vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever.
4.6 Klachten laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 5: Leveringstermijnen

5.1 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen en digitale informatiedragers in het bezit zijn van J-DSGN.
5.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
5.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat J-DSGN na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij J-DSGN een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
5.4 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens J-DSGN. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van J-DSGN of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6 Betaling

6.1 Alle betalingen betreffende server-huur dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De webserver zal pas toegankelijk worden gemaakt na betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.2 Van betalingen betreffende het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, dient 50% aanbetaald te worden voor aanvang van het project. De werkzaamheden zullen niet worden gestart voordat de aanbetaling is ontvangen. De resterende 50% wordt direct betaald bij tevreden oplevering. Als wij de volledige
betaling hebben ontvangen, overhandigen/installeren wij de ontwikkelde data. Alle betalingen betreffende het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.3 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.4 In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de Opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6.5 In geval van niet tijdige betaling is J-DSGN gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het Internet-systeem, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van J-DSGN op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6.6 In geval van niet tijdige betaling is J-DSGN gerechtigd haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van J-DSGN op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6.7 In geval van niet tijdige betaling zal J-DSGN de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de Opdrachtgever mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twintig (20) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 250,- per factuur. J-DSGN is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
6.8 J-DSGN is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren.
6.9 J-DSGN is gerechtigd haar vorderingen op haar Opdrachtgever te verrekenen met de schulden die J-DSGN aan die Opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die Opdrachtgever niet opeisbaar zijn.
6.10 J-DSGN is gerechtigd de tarieven te wijzigen.
6.11 J-DSGN is gerechtigd de tarieven voor webserver huur terstond te wijzigen, zodra de dollarkoers boven een door J-DSGN vastgestelde grens komt. Dit geldt ook voor reeds afgesloten contracten.
6.12 Prijswijzigingen worden van kracht bij aanvang van een nieuwe contractperiode en worden door J-DSGN tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever gemeld.
6.13 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een mondelinge offerte is slechts geldig wanneer deze door J-DSGN schriftelijk bevestigd is.
6.14 J-DSGN zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor J-DSGN personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
6.15 Een eenmaal gemaakte website kan kosteloos, slechts op detailpunten, worden gecorrigeerd wanneer deze binnen twee weken na oplevering van de website schriftelijk aan J-DSGN kenbaar worden gemaakt. Na deze periode worden de normale kosten berekend.
6.16 Kosten berekend door derden, zoals andere ISP (Internet Service Providers) of freelancers, voorzien of onvoorzien worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 7: Ontbinding

7.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens J-DSGN niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die J-DSGN te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
7.2 In de gevallen onder 7.1 genoemd, heeft J-DSGN het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 J-DSGN is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
7.4 In geval de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst J-DSGN schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
7.5 De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
7.6 In geval van gedeeltelijke of gehele ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door J-DSGN verrichte prestaties en heeft J-DSGN ten alle tijden onverkort recht op directe betaling van de totale of resterende nog openstaande (project)kosten zoals die overeengekomen zijn in de offerte.

Artikel 8: Reclames

8.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de facturen, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan J-DSGN kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt J-DSGN geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever facturen als juist erkent.
8.2 Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
8.3 Indien een reclame door J-DSGN gegrond wordt bevonden, heeft J-DSGN het recht te harer keuze: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; onder restitutie van het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 Garantie

9.1 J-DSGN staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten.
9.2 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met J-DSGN gesloten overeenkomst(en), dan is Opdrachtgever niet tot garantie gehouden.

Artikel 10: Copyright, handelsmerken, octrooi- en auteurs recht

10.1 Van de door J-DSGN verstrekte ideeën, concepten, tecniek, content managment, programmeerwerk, maat werk en lay-outs van zowel ontwerp als eindproduct , alsmede de eventueel gebruikte database blijft het copyright bij J-DSGN. Gebruik van gehele of gedeelten daarvan waar J-DSGN niet bij betrokken is, is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van J-DSGN.
10.2a Indien de Opdrachtgever de onder artikel 4.1 bedoelde producten zelf in beheer wil nemen, of deze bij een andere provider wil onderbrengen, is deze hiervoor een eenmalige afkoopsom verschuldigd van EUR 500,-
10.2b Indien het door J-DSGN Internet ontwikkelde Content Management Systeem (CMS) op een andere Webserver dan een J-DSGN server gehost wordt, worden per afgenomen ‘Module’ een bedrag aan Licentiekosten in rekening gebracht van EUR 20,00 per module per maand.
10.3 De Opdrachtgever is gehouden J-DSGN te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden, en interesten welke ten laste van J-DSGN mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen J-DSGN, ter zake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteurs recht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door de Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan J-DSGN zijn verstrekt.

Artikel 11: Gebruik van de webservers

11.1 Onder J-DSGN webservers of J-DSGN systemen worden verstaan: alle door J-DSGN aan de Opdrachtgever gefactureerde Internet-diensten.
11.2 Een overeenkomst tot levering (account) wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één (1) kalendermaand, met dien verstande dat de Opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. J-DSGN behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van J-DSGN.
11.3 J-DSGN draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webservers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. J-DSGN is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webservers als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van J-DSGN liggen. J-DSGN is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van J-DSGN ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de J-DSGN systemen door of vanwege J-DSGN.
11.4 J-DSGN is gerechtigd verbeteringen in of aan de J-DSGN systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Opdrachtgever.
11.5 De Opdrachtgever beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.6 Het is niet toegestaan de webservers van J-DSGN te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Indien J-DSGN strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de Opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. J-DSGN behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende Opdrachtgever te verhalen.
11.7 De medewerkers van en namens J-DSGN lezen persoonlijke elektronische mail van Opdrachtgevers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op J-DSGN webservers en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever de J-DSGN systemen gebruikt voor strafbare gedragingen.
11.8 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die J-DSGN mocht lijden ten gevolge van een handelen, of nalaten te handelen, van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
11.9 De Opdrachtgever vrijwaart J-DSGN voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de Opdrachtgever van J-DSGN webservers.
11.10 J-DSGN is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
11.11 J-DSGN is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot J-DSGN systemen tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens J-DSGN niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.
11.12 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door J-DSGN gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank Alkmaar, of de Kantonrechter te Alkmaar, bevoegd zal zijn van die geschillen kennis te nemen.
12.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
12.3 J-DSGN zal al het door, via of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, goederen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade; doch J-DSGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook.

Artikel 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen

13.1 J-DSGN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.Werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van J-DSGN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. J-DSGN heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. J-DSGN is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is J-DSGN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. J-DSGN behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. J-DSGN heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14 Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 J-DSGN, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is J-DSGN in ieder geval nimmer aansprakelijk: - wegens niet-, of niet tijdige levering; - voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes, website e.d.; - in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13; - voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in J-DSGN bedrijfsruimte bevinden; - voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; - voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; - voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
14.2 Indien J-DSGN in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard J-DSGN slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is J-DSGN nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De Opdrachtgever zal J-DSGN vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens J-DSGN. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van J-DSGN of haar leidinggevende ondergeschikten.